Polityka Prywatności

  1. Fundacja Wiedza - Rozwój - Bezpieczeństwo z siedzibą w Kielcach przy ulicy Śniadeckich 31/13, wpisana do KRS pod numerem 0000551794, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „Fundacja WRB”), przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101. poz. 926 z późn. zm.).
  2. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do świadczenia usługi Newslettera LIBS.TV (dalej jako „Newsletter”) oferowanej przez Fundację WRB.
  3. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach świadczenia usługi Newslettera jest Fundacja WRB.
  4. Pozyskiwane przez Fundację WRB dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celu świadczenia usługi Newslettera.
  5. Osoba powierzająca swoje dane osobowe jest uprawniona, w każdym czasie, do dostępu do danych osobowych jej dotyczących w celu ich weryfikacji, zmiany bądź też usunięcia. Usunięcie danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usługi Newslettera, będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usługi.
  6. Dane osobowe pozyskane przez Fundację WRB nie są i nie będą w żaden sposób udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim, bez zgody osoby której te dane dotyczą.
  7. Fundacja WRB zapewnia i stosuje środki techniczne mające zapobiegać dostępowi do zebranych danych osobom nieuprawnionym.
 Do góry